Formas del GM Chen Xiaowang

FORMA 38.


Combina elementos del viejo y nuevo marco de la 1ra forma. (Lao Jia Yi Lu y Xin Jia Yi Lu)